อัตราค่าเรียนหมายเหตุ  :  ค่าเรียนดังกล่าวยังไม่รวม
  

                   1.  ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่  300 บาท                 

                   2.  ค่าตำราเรียน
                   

Back to Top