笑话 เรื่องขำขัน
 

理由 lǐ yóu เหตุผล

ér zǐ : bà bà jīn tiān wǒ bù xiǎng shàng xué 
儿 子: 爸 爸, 今 天 我 不 想 上 学。 
ลูกชาย: คุณพ่อ วันนี้ฉันไม่อยากไปโรงเรียน

bà bà: zěn me la 
爸 爸: 怎 么 啦? 
คุณพ่อ : ทำไมล่ะ ?

ér zǐ : shàng zhōu nóng cháng sǐ le zhī jī 
儿 子: 上 周 农 场 死 了 只 鸡, 
ลูกชาย: เมื่อสัปดาห์ก่อนไก่ในฟาร์มตายตัวนึง

dì èr tiān zhōng wǔ fàn jiù chī hóng shāo jī kuài 
第 二天 中 午 饭 就 吃"红 烧 鸡 块", 
วันต่อมาอาหารกลางวันคือ " เนื้อไก่น้ำแดง "

sān tiān qián nóng cháng sǐ le tóu zhū 
三 天 前 农 场 死 了 头 猪, 
เมื่อสามวันก่อนหมูในฟาร์มตายตัวนึง

dì èr tiān zhōng wǔ jiù chī hóng shāo zhū ròu 
第 二 天 中 午 就 吃"红 烧 猪 肉"。 
วันต่อมาอาหารกลางวันคือ " เนื้อหมูน้ำแดง "

bà bà nà yòu zěn me la 
爸 爸: 那 又 怎 么 啦? 
คุณพ่อ : แล้วยังไงอีกล่ะ ?

ér zǐ zuó tiān wǒ men de yīng yǔ lǎo shī qù shì le 
儿 子: 昨 天 我 们 的 英 语 老 师 去 世了。
ลูกชาย: เมื่อวานครูสอนภาษาอังกฤษของพวกเราตาย !!  
 不 是 我 的    bú shì wǒ de   ไม่ใช่ของฉัน

yǒu yī cì xiǎo míng kǎo shì kǎo guān fā xiàn le
有 一 次 小 明 考 试, 考 官 发 现 了
มีอยู่ครั้งหนึ่ง เสี่ยวหมิง ไปสอบ , เจ้าหน้าที่คุมสอบพบว่า

tā zhuō dì yǒu yī zhāng zhǐ tiáo shàng miàn shì dá àn
他 桌 地 有 一 张 纸 条 上 面 是 答 案。
ที่โต๊ะของเขาไม่กระดาษอยู่หนึ่งใบ คือกระดาษเฉลยคำตอบ

kǎo guān : zhè shì bú shì nǐ de 
考 官 :“ 这 是 不 是 你 的。”
เจ้าหน้าที่ " นี่ใช่ของเธอไหม "

xiǎo míng: bú shì 
小 明 :“ 不 是。” 
เสี่ยวหมิง :" ไม่ใช่ "

kǎo guān : shìnǐ de wǒ yě bù huì chéng fá nǐ 
考 官 :“ 是 你 的, 我 也 不 会 惩 罚 你。” 
เจ้าหน้าที่ :“เป็นของคุณ ฉันก็ไม่ลงโทษคุณหรอก "

xiǎo míng :zhēn de bú shì wǒ de wǒ de zài zhè ne 
小 明 :“ 真 的 不 是 我 的。” 我 的 在 这 呢!
เสี่ยวหมิง :“ ไม่ใช่ของฉันจริงๆ ของฉันอยู่นี่ " ^_^ 
 
猪 和 人 zhū hé rén คนกับหมู

yǒu yī gè rén yǒu yī tóu zhū tā bù xiǎng yào zhū 
有 一 个 人 有 一 头 猪 他 不 想 要 猪,
มีคนคนหนึ่ง มีหมูอยู่หนึ่งตัว เขาไม่ต้องการหมูแล้ว

xiǎng bǎ zhū shuǎi diào sòng dào wài miàn zhū yòu huí lái 
想 把 猪 甩 掉, 送 到 外 面 猪 又 回 来!
จึงต้องการจะทิ้งหมู เขานำหมูไปทิ้งที่อื่นหมูก็ยังกลับมาหาเขา

yǒu yī cì tā bǎ zhū sòng dào hěn yuǎn de dì fāng 
有 一 次 他 把 猪 送 到 很 远 的 地 方,
มีครั้งหนึ่งเขานำหมูไปทิ้งในที่แสนไกล

guò le yī huì ,tā gěi qī zǐ dǎ diàn huà shuō 
过了一会, 他 给 妻 子 打 电 话 说:
ผ่านไปสักครู่เขาได้โทรศัพท์กลับไปถามภรรยาที่บ้านว่า:


zhū huí lái le ma qī zǐ shuō huí lái le 
猪 回 来 了 吗? 妻 子 说: 回 来 了! 
หมูกลับมาหรือยัง ? ภรรยาตอบว่า :กลับมาแล้ว

tā shuō jiào zhū lái jiē wǒ wǒ mí lù le 
他 说: 叫 猪 来 接 我 我 迷 路 了!
เขาจึงพูดว่า : ให้หมูมารับฉันหน่อย ฉันหลงทาง 
 聪 明 孩 子 和 笨 孩 子    cōng míng hái zi hé bèn hái zi        เด็กฉลาดกับเด็กโง่
 
yī gè cōng míng de hái zǐ hé yī gè bèn hái zǐ qù kǎo kǒu shì
一 个 聪 明 的 孩 子 和 一 个 笨 孩 子 去考 口 试
เด็กฉลาดคนหนึ่งกับเด็กโง่ต้องไปสอบตอบคำถาม

lǎo shī wèn cōng míng de hái zǐ 
老 师 问 聪 明 的 孩 子
ครูถามเด็กฉลาดว่า

" shéi fā míng liǎo diàn dēng " "ài dí shēng " 
"谁 发 明 了 电 灯", "爱 迪 生"
" ใครเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟ " , " เอดิสัน " 

shéi fā xiàn le léi jū lǐ fū rén 
"谁 发 现 了 雷","居 里 夫 人",
" ใครเป็นคนค้นพบรังสี " , " นาง กูรี่ " 

shéi fā xiàn le dì qiú yǒu yǐn lì niú dùn 
谁 发 现 了 地 球 有 引 力","牛 顿",
" ใครเป็นคนค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก " , " นิวตัน " 

yī bǎi fēn 
一百 分, ได้ร้อยคะแนนเต็ม 

cōng míng de hái zǐ wéi le bāng bèn hái zǐ bǎ dá àn gào sù le tā 
聪 明 的 孩 子 为 了 帮 笨 孩 子 把 答 案 告 诉 了 他,
เด็กฉลาดอยากจะช่วยเด็กโง่จึงบอกคำตอบให้กับเขาไป

lǎo shī wèn bèn hái zǐ 
老 师 问 笨 孩 子
คุณครูถามเด็กโง่

" nǐ bà shì shéi" " ài dí shēng "
"你 爸 是 谁", "爱 迪 生"
" ใครเป็นพ่อเธอ " , " เอดิสัน " 

" nǐ mā shì shéi " " jū lǐ fū rén " 
" 你 妈 是 谁", "居 里 夫 人"
" ใครเป็นแม่ของเธอ " , " นาง กูรี่"

" shéi gào sù nǐ de" " niú dùn "
"谁 告 诉 你 的", "牛 顿"
" ใครเป็นคนบอกเธอ " , " นิวตัน "

 

 
 
yī tiān lǎo shī dài xiǎo péng yǒu qù jiāo yóu 
一 天,老 师 带 小 朋 友 去 郊 游。
วันหนึ่ง, คุณครูพานักเรียนไปทัศนศึกษา

lǎo shī shuō xiǎo péng yǒu men nǐ men dōu qù cǎi shuǐ guǒ 
老 师 说:“ 小 朋 友 们, 你 们 都 去 采 水 果,
ครูพูดว่า : นักเรียน พวกเธอไปเก็บผลไม้กันเถอะ

fēn zhōng hòu lǎo shī wèn xiǎo péng yǒu cǎi dào shén me 
30分 钟 后, 老 师 问 小 朋 友 采 到 什 么
30 นาทีหลังจากนั้น , คุณครูถามนักเรียนว่าเก็บได้อะไรกัน

xiǎo hóng nǐ cǎi dào shén me 
“ 小 红, 你 采 到 什 么?”
“ เสี่ยวหง เธอเก็บได้อะไร ?“

wǒ zài xǐ píng guǒ yīn wéi wǒ cǎi dào píng guǒ
“ 我 在 洗 苹 果, 因 为 我 采 到 苹 果。”
“ ฉันกำลังล้างแอปเปิ้ล ,เพราะฉันเก็บได้แอปเปิ้ล “

xiǎo měi ne 
“ 小 美 呢?”
“ เสี่ยวเหม่ยล่ะ “

wǒ zài xǐ fān qié yīn wéi wǒ cǎi dào fān qié 
“ 我 在 洗 番 茄, 因 为 我 采 到 番 茄。”
“ ฉันกำลังล้างมะเขือ,เพราะว่าฉันเก็บได้มะเขือ “

ā míng ne 
“ 阿 明 呢?”
“ อาหมิงละ?”

wǒ zài xǐ bù xié yīn wéi wǒ cǎi dào dà biàn 
“ 我 在 洗 布 鞋, 因 为 我 踩 到 大 便!”
ฉันกำลังล้างรองเท้า เพราะว่าฉันเหยียบโดนขี้ (-_-' "

* 采 cǎi เก็บ / 踩 cǎi เหยียบ * 
方 便 面   fāng biàn miàn   บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

bāo zǐ hé miàn tiáo dǎ jià le miàn tiáo yíng le 
包 子 和 面 条 打 架 了,面 条 赢 了.
ซาลาเปาและบะหมี่ทะเลาะกัน, สุดท้ายบะหมี่ชนะ

bāo zǐ kū huí jiā zhǎo lái mán tóu bāng máng 
包 子 哭 回 家.找 来 馒 头 帮 忙.
ซาลาเปาร้องไห้กลับไปที่บ้านให้หมั่นโถวมาช่วยล้างแค้น

liǎng rén lái dào miàn tiáo jiā fāng biàn miàn chū lái kāi mén 
两 人 来 到 面 条 家,方 便 面 出 来 开 门.
ทั้งสองมาถึงบ้านของบะหมี่, บะหมี่กึงสำเร็จรูปออกมาเปิดประตู

bāo zǐ yī bǎ zhuā zhù tā 
包 子 一 把 抓 住 他
ซาลาเปารีบเข้าไปจับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ 

xiǎo yàng : nǐ yǐ wéi tàng gè juǎn fā wǒ jiù bù rèn shí nǐ le ma 
小 样 : 你 以 为 烫 个 卷 发 我 就 不 认 识 你 了 么?
เสี่ยวหยาง :แกนึกว่าแค่ไปดัดผมหยิกมาแล้วชั้นจะจำแกไม่ได้อย่าง
 
见 阎 王 爷 jiàn yán wáng yé พบพญายม

bìng rén wǒ shī mián 
病 人: 我 失 眠。
คนป่วย ฉันนอนไม่หลับ

yī shēng zhè yào wán hóng sè ràng nǐ mèng dào dé huá 
医 生: 这 药 丸 红 色 让 你 梦 到 德 华
คุณหมอ ยาเม็ดสีแดงจะทำให้คุณฝันถึง หลิวเต๋อหัว

bái sè mèng dào chén lóng lǜ sè mèng dào jié lún
白 色 梦 到 陈 龙; 绿 色 梦 到 杰 伦。
เม็ดสีขาวจะทำให้ฝันถึงเฉินหลง เม็ดสีเขียวจะทำให้ฝันถึง เจ โชว์

bìng rén nà quán chī xià qù 
病 人: 那 全 吃 下 去?
คนไข้ งั้นถ้ากินเข้าไปทั้งหมดละ

yī shēng kě jiàn yán wáng yé 
医 生: 可 见 阎 王 爷。
คุณหมอ คุณก็จะได้พบกับพยายม

我很生气  หนูโกรธมาก

xiǎo gū niáng duì mā ma shuō 
小 姑 娘 对 妈 妈 说
สาวน้อยพูดกับแม่ว่า 

xiǎo gū niáng : jīn tiān bà bà rě wǒ shēng qì le 
小 姑 娘 : 今 天 爸 爸 惹 我 生 气 了! 
สาวน้อย : วันนี้คุณพ่อทำให้หนูโกรธ

mā ma : zěn me le 
妈 妈 : 怎 么 了?
แม่ : ทำไมละ ?

xiǎo gū niáng : tā zài gōng chē shàng jiào wǒ gěi yī wèi ā yí ràng zuò wèi la 
小 姑 娘 : 他 在 公 车上 叫 我 给 一 位 阿 姨 让 座 位 啦!
สาวน้อย : ตอนที่อยู่บนรถเมล์ พ่อให้หนูลุกให้คุณน้าคนนึงนั่ง

mā ma : zhù rén wéi lè ma xiàng nǐ bà bà xué xí cái shì
妈 妈 : 助 人 为 乐 嘛! 向 你 爸 爸 学 习 才 是。
แม่ : ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมีความสุขไง ลูกต้องเรียนรู้จากพ่อถึงจะถูก

xiǎo gū niáng : kě dāng shí wǒ zuò zài tā tuǐ shàng ne 
小 姑 娘 : 可 当 时 我 坐 在 他 腿 上 呢!
สาวน้อย : แต่ตอนนั้นหนูนั่งอยู่บนตักพ่อนะ !

吹 牛  ขี้โม้


liǎng gè guó wáng dōu hěn néng chuī niú 
两 个 国 王 都 很 能 吹 牛! พระราชาของสองประเทศต่างชอบโอ้อวดมากๆ

dà guó guó wáng shuō wǒ men yǒu wàn jūn duì 
... 大 国 国 王 说: 我 们 有500万 军 队,
พระราชาเมืองใหญ่พูดว่า : พวกเรามีกองทหาร ห้าล้าน นาย
nǐ huán bù tóu xiáng 
你 还 不 投 降?
คุณยังไม่ยอมจำนนอีกเหรอ

xiǎo guó guó wáng dá wǒ tóu xiáng guó jiā tài xiǎo
小 国 国 王 答: 我 投 降! 国 家 太小,
พระราชาเมืองเล็กตอบว่า : ข้ายอมจำนน!ประเทศของข้าค่อนข้างเล็ก

shí zài róng nà bù xià wàn zhàn fú 
实 在 容 纳 不 下500万 战 俘!
ไม่สามารถรองรับเชลยศึกจำนวน ห้าล้านคนได้จริงๆ

你的职业是
什么?nǐ de zhí yè shì shén me ? คุณทำอาชีพอะไร

jiǎ: lǎo tóng xué hǎo jiǔ bù jiàn nǐ xiàn zài nián xīn duō shǎo 
甲: 老 同 学, 好 久 不 见, 你 现 在 年 薪 多 少?
... ก : เพื่อนเก่า , ไม่ได้เจอกันนาน , ตอนนี้เงินเดือนคุณต่อปีเท่าไหร่ ?

yǐ : 300 wàn 
乙:300万。
ข :3 ล้าน

jiǎ : nà yī gè yuè yǒu èr sān shí wàn o 
甲: 那 一 个 月 有 二 三 十 万 哦?
ก : อย่างนั้น เดือนนึงก็ได้สองสามแสนเลยเหรอ?

yǐ : shì de zhè shì jī běn gōng zī 
乙: 是 的, 这 是 基 本 工 资。
ข : ใช่แล้ว , นี่เป็นเงินเดือนพื้นฐานนะ

jiǎ : bú cuò ma zuò shén me de 

甲 : 不 错 嘛, 做 什 么 的?
ก : ไม่เลวเลยทีเดียว , คุณทำงานอะไร ?

 yǐ :zuò mèng de 
乙: 做 梦 的。
ข : ฉันฝัน ^_^

西 餐 xī cān อาหารฝรั่ง

yǒu liǎng wèi lǎo bǎn dài yī wèi wài guó kè hù dào xī cān tīng chī fàn
有 俩 位 老 板 带 一 位 外 国 客 户 到 西 餐 厅 吃 饭
 มีเจ้าของกิจการสองคนพาลูกค้าต่างชาติไปร้านอาหารฝรั่งทานข้าว

wài guó kè hù dào xī cān tīng zuò xià zhī hòu
外 国 客 户 到 西 餐 厅 做 下 之 后
ลูกค้าต่างชาติมาถึงร้านอาหารฝรั่ง หลังจากที่นั่งลง

wén zǐ yī zhī jiē zhe yī zhī yǎo wài guó kè hù
蚊 子 一 只 接 着 一 只 咬 外 国 客 户,
ยุงตัวแล้วตัวเล่ามากัดลูกค้าชาวต่างชาติ

wài guó kè hù jiù wèn liǎng wèi lǎo bǎn wéi shén me
外 国 客 户 就 问 俩 位 老 板 为 什 么
ลูกค้าต่างชาติจึงถามเจ้าของกิจการว่า ทำไม

wén zǐ yī zhí yǎo tā liǎng wèi lǎo bǎn jiù shuō
蚊 子 一 直 咬 他.俩 位 老 板 就 说
ยุงจึงมากัดเขาตลอด เจ้าของกิจการทั้งสองจึงตอบว่า

wén zǐ yě xǐ huān chī xī cān 
蚊 子 也 喜 欢 吃 西 餐.
ยุงก็ชอบกินอาหารฝรั่งเหมือนกัน
   
   
   
Back to Top