คำศัพท์ภาษจีน ความรู้สึก
arloom

情绪     [qíngxù ฉิงซู่] อารมณ์ 寂寞     [jìmò จี้โม่]   เหงา 丢脸     [diūliǎn เตียวเหลี่ยน]   เสียหน้า 方便     [fāngbiàn ฟางเปี้ยน]   สะดวก 开心     [kāixīn คายซิน]   สบายใจ 舒服     [shūfu ซูฝู่]   สบาย 放心     [fàngxīn ฟ่างซิน]   วางใจ 困难     [kùnnán คุ่นหนาน]   ลำบาก 急忙     [jímáng จี๋หมาง]   รีบร้อน 讨厌     [tǎoyàn เถ่าเยี่ยน]   รำคาญ 难受     [nánshòu หนานโซ่ว]   ไม่สบายใจ 满意     [mǎnyì หม่านอี้]   พอใจ 厌烦     [yànfán เยี่ยนฝาน]   เบื่อ 可笑     [kěxiào เข่อเสี้ยว]   น่าขัน 可恶     [kěwù เข่ออู้]   น่าเกลียด 可怕     [kěpà เข่อพ่า]   น่ากลัว 灰心     [huīxīn ฮุยซิน]   ท้อแท้ 吃惊     [chījīng ชือจิง]   ตกใจ 高兴     [gāoxìng เกาซิ่ง]   ดีใจ 感动     [gǎndòng ก่านต้ง]   ซาบซึ้ง 痛心     [tòngxīn ท่งซิน]   เจ็บใจ 习惯     [xíguàn สีก้วน]   เคยชิน 想念     [xiǎngniàn เสี่ยงเนี่ยน]   คิดถึง 压力     [yālì ยาลี่]   ความกดดัน 恨         [hèn เฮิ่น]   เกลียด 担心     [dānxīn ตานซิน]   กังวล 怕         [pà พ่า]   กลัว 心事      [xīnshì ซินซื่อ]   ความในใจ


Back to Top