สัตว์ 动物

虎 อ่านว่า หู่ (hǔ) แปลว่า เสือ

鳥 อ่านว่า เหนียว (niǎo) แปลว่า นก

大象 อ่านว่า ต้าเซี่ยง (dà xiàng) แปลว่า ช้าง

龟 อ่านว่า กุย (guī) แปลว่า เต่า

猴子 อ่านว่า โหวจื่อ (hóuzi) แปลว่า ลิง

獅子  อ่านว่า  ซือจื่อ (shīzi) แปลว่า สิงโต

老鼠  อ่านว่า เหล่าสู่ (lǎo shǔ)  แปลว่า หนู

兔子 อ่านว่า ทู่จื่อ (tùzi) แปลว่า กระต่าย

羊อ่านว่า หยาง (yáng) แปลว่า แกะ

狼อ่านว่า หลาง (láng) แปลว่า หมาป่า

 

蚂蚁 อ่านว่า หมาอี่ (mǎ yǐ) แปลว่า มด

 อ่านว่า มาว (māo) แปลว่า แมว

狗 อ่านว่า  โก่ว (gǒu) แปลว่า หมา , สุนัข

猪 อ่านว่า จู (zhū) แปลว่า หมู

 อ่านว่า เสอ (shé) แปลว่า งู

马 อ่านว่า หม่า (mǎ) แปลว่า ม้า

Back to Top