ภาษาจีนขั้นพื้น�าน

หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
( 6 ระดับ คือ L1-L6  ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 450  คำ)

เรียนรู้ระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง)ทั้งหมด ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู้รูประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนและการทำงานได้เยอะพอสมควร 


   Back to Top