ภาษาจีนขั้น�ลาง

ภาษาจีนขั้นกลาง
( 6 ระดับ  คือ M1-M6  ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 630  คำ )

เรียนรู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจะยกระดับสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณนำความรู้ภาษาจีนไปใช้งานอย่างได้ผล 

   
Back to Top