หลั�สูตรเด็�-ขั้นพื้น�าน

Basic Mandarin for Kids............. หลักสูตรเด็ก ขั้นพื้นฐาน

( 7 ระดับ คือ A1-A7  ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 200  คำ)

เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง)ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา 
เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีนอย่างสนุกสนาน เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ได้
หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด

 

 

   
 


หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด

 

   


 

Back to Top