หลั�สูตรเด็�-ขั้น�ลาง

หลักสูตรเด็ก ขั้นกลาง
( 7 ระดับ  คือ B1-B7 ) ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 300  คำ )

 

เรียนรู้รูปประโยคสำคัญของภาษาจีนและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจะยกระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน จนสามารถใช้ภาษาจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้เยอะพอสมควร  หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด 


 หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด 

Back to Top