หลั�สูตรเด็�-ขั้นสูง

หลักสูตรเด็ก ขั้นสูง
( 7 ระดับ  คือ C1-C7  ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 360  คำ)


 เรียนรู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน และเมื่อจำนวนคำศัพท์เพิ่มจำนวนมากขึ้นความรู้ทางภาษาก็จะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่ง ความสามารถในการใช้ภาษาจะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือเรียน + แบบฝึกหัด

 


หนังสือเรียน + แบบฝึกหัดBack to Top