หลั�สูตรเรียนคนเดียว-�ลุ่มเล็�

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีความประสงค์จะเรียนคนเดียวหรือกลุ่มเล็ก โดยมีความได้เปรียบดังต่อไปนี้

- สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวก ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเวลาที่สามารถจัดหาให้ได้ในสาขานั้นๆ

- โดยปกติ การเรียนคนเดียว หรือ กลุ่มเล็ก จะมีความเร็วต่อบทเรียนสูงกว่า การเรียนในหลักสูตรปกติ

- สามารถให้เหล่าซือย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านไปแล้ว แต่ยังเข้าใจได้ไม่กระจ่าง

- จะมีความเป็นกันเองในห้องเรียนสูง ทำให้สามารถถามคำถามได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งกว่า

 

หมายเหตุ :


1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ท่านละ 300.- บาท และค่าหนังสือเรียน

2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน 

Back to Top