ระดับพื้นฐาน (ทั้งหมด 6 คอร์ส คือ L1-L6 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 550 คำ)

เป้าหมาย เรียนรู้พินอินทั้งหมด ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู้รูประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนและการทำงานได้เยอะพอสมควร

ระดับกลาง (ทั้งหมด 6 คอร์ส คือ M1-M6 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 1,050 คำ )

เป้าหมาย เรียนรู้ประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้

ระดับสูง (ทั้งหมด 6 คอร์ส คือ H1-H6 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 1,240 คำ)

เป้าหมาย สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาและเรื่องราวที่พูดได้จะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่ง

ระดับประยุกต์ (ทั้งหมด 6 คอร์ส คือ S1-S6 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 1,250 คำ)

เป้าหมาย ยกระดับมาตรฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลให้สูงขึ้นอย่างครบถ้วน สามารถเข้าใจภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง และใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

Want to know last news?

Subscribe