ระดับพื้นฐาน (ทั้งหมด 7 คอร์ส คือ A1-A7 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 200 คำ)

เป้าหมาย เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากระบบพินอิน(เครื่องหมายกำกับการออกเสียง)ฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีนอย่างสนุกสนาน เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ได้

ระดับกลาง (ทั้งหมด 7 คอร์ส คือ B1-B7 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 300 คำ)

เป้าหมาย เรียนรู้รูปประโยคสำคัญของภาษาจีนและคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจะยกระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน จนสามารถใช้ภาษาจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้เยอะพอสมควร

ระดับสูง (ทั้งหมด 7 คอร์ส คือ C1-C7 ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 360 คำ)

เป้าหมาย เรียนรู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน และเมื่อจำนวนคำศัพท์เพิ่มจำนวนมากขึ้นความรู้ทางภาษาก็จะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง และขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่ง ความสามารถในการใช้ภาษาจะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Want to know last news?

Subscribe